Patrons & Advisors

Mr Paul Hume

Advisor

Ms Agnieszka Koltun

Advisor

Mr Karl Camila

Advisor

Chee Hok Yean

Advisor

Dr Vida Chou Balakrishna

Advisor

Mr Yip Yew Chong

Advisor

Mr Thomas Wee

Advisor

Ms Ng Bee Kim

Advisor

Patron-Advisor

Mr Wee Chwee Heng